นักเรียนชั้น  ม.6/1 ทัศนศึกษา
ณ ภูกระดึง จ.เลย

   
นักเรียนชั้น ม.4/1
เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 22 มิ.ย. 55
  
 
 
  

ม.4/1 เข้ารับการอบรม
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 30 มิ.ย. 55 และวันที่ 7 ก.ค. 55
  

นักเรียนชั้น ม.5/1
เข้ารับการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ
ณ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 55
  

นักเรียนชั้น ม.4/1 ม.5/1 และ ม.6/1
ศึกษาดูงานฟาร์มกล้วยไม้ประยูรออร์คิดแลนด์
ไร่องุ่นสุพัตรา และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ณ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 6-7 ธ.ค. 55
  
  

นักเรียนชั้น ม.6/1
ติวเพื่อเตรียมสอบ GAT PAT
  
   
Copyright©
Nongsuawitthayakom School
Addess :
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี
Tel : 0-
2549-1124 Fax : 0-2549-1125