... บุคลากร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ...
 
บุคลากร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
      
 
 
 
นางอัญชลี เกตุบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
 
 
   
 
 
 
 
นายเชาวฤทธิ์ พุทธนิตย์
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
 
   
 
นายเกียรติศักดิ์ พัวพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขสารเสพติด
 
   
 
 
นางจารุกุล นันทพฤกษา
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ
หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
นางอุทัย ลิ้มอรุณ
หัวหน้างานพัฒนาวินัย ทักษะชีวิต
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย
และกิจการนักเรียน
 
  
 
 
นางสาววิภาพร เบี้ยมุกดา
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายโกมนต์ สรวลใจชื่น
หัวหน้างานยานพาหนะ

นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 
  
นางสาวพรรณวิภา ลาน้ำเที่ยง
นายพนม บุญมางำ
นายวิชัย ทองมูลกังวาน
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
  

หัวหน้าระดับชั้น

  
นางศุธินี ธนูสา
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
นางอุทัย ลิ้มอรุณ
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
นายเกียรติศักดิ์ พัวพันธ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
  
นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นายโกมนต์ สรวลใจชื่น
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
นางวรรณา จันทร์รักษา
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
  
 
Copyright © 2006 Nongsuawitthayakhm School. All rights reserved
Comments to : infonongsua@nongsua.ac.th