... บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ...
 
บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
      
 
 
 
นางอัญชลี เกตุบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
 
 
   
 
 
 
 
นางพัชรินทร์ ฉัตรนารัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 
   
 

นางนิตติมาพร แซ่เฮง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
หัวหน้างานโภชนาการ

 
   
 
 

นางสาวจิรวรรณ ทองคลิ้ง
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

นางศุทธินี ธนูสา
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ว่าที่ร.ต.หญิงบุศรินทร์ วิบูลย์ธนทรัพย์
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

 
  
 
 

นางสาวพรสุดา ฮวบอินทร์
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวสุ อังศุเกียรติถาวร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุปราณี สารีวงษ์ หัวหน้างานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร

 
  

นางสาวคำพอง ต้นจาน
หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย

นางสาวภัคปภา บัญญัติ
ธุรการโรงเรียน

นายสงกรานต์ เรืองประทีป
หัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
  
  
 
นางสายสุดา อุบลม่วง
หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง
 
 
Copyright © 2006 Nongsuawitthayakhm School. All rights reserved
Comments to : nongsua_2515@hotmail.com