Last update : 2012
... ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ...
  
  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
       เก่า         ใหม่


  
 
รักษาการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางวรรณา จันทร์รักษา
 
Link หน่วยงานราชการ
 
เอกสารวิชาการ
 
   
 
Copyright © 2006 Nongsuawitthayakhm School. All rights reserved
Comments to : nongsua_2515@hotmail.com